Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hiervoor aanvoert, zijn volstrekt niet van toepassing bij de hoogleeraren van de geneeskundige faculteit.

Alles pleit tegen deze bepaling; men zal op die wijze moeielijk uitstekende talenten aan eene akademie kunnen verbinden. Kundige medici z'gn zeer gezocht en kunnen vrij wat meer verdienen K dan ƒ 3000 of / 6000. Zal b. v. een gezocht medicus te Rotterdam of te Amsterdam zijn praktijk veraten voor zulk een professoraat ? Dit is zeer onwaarschijnlijk en men zal zich wel behelpen moeten met talenten van den tweeden lof derden rang.

Ik heb nog een ander bezwaar. De ervaring, die een hoogleeraar in de medicijnen aan het ziekbed doet, kan nooit groot genoeg zijn. Hoe meer ziektegevallen hg' waarneemt, des te beter voor de wetenschap en voor z'gn leerlingen. Laat het gasthuis, dat ter zijner beschikking staat, nu nog zoo groot zijn, de ervaring, die hij hier kan opdoen, moet altijd zeer eenzijdig z'gn. De ziekten toch zijn even verschillend als de omstandigheden , waaronder de mensch leeft en in een gasthuis treft men menschen aan van de minder gegoede en arme klasse, en misschien klinkt het wel wat paradox wanneer ik beweer, dat onder de zoogenaamde hoogere standen geheele andere ziektegevallen voorkomen en in grooter aantal, als onder hen die minder met tijdelijke goederen gezegend zijn.

Zal het onderwijs er door lijden, wanneer een hoogleeraar in de oogheelkunde een uitgebreide praktijk heeft? of wanneer een professor in de chirurgie veel steen-operaties doet? Nergens in Duitschland heeft men een verbod als dat van de heeren Heemskerk en Fock in de wet opgenomen, en toch herinneren wij ons niet ooit de klacht te hebben gehoord, dat de professoren minder ijver toonden voor hun collegies en er slechts op bedacht waren om veel geld te verdienen. Men denke eens aan mannen als Grëfe, Virchow, e. a., en vrage zich af, of het billijk is, om hun uitgebreide kennis aan de lijdende menschheid te onttrekken, omdat het naar het oordeel van sommigen niet gaat, voor geld praktijk uit te oefenen en tevens professor te zijn aan eene akademie.

Het artikel kan buitendien zeer gemakkelijk ontdoken worden en hoe moet men oordeelen over eene wet, die daartoe gelegen-

Sluiten