Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achterwege laten; bij de beoordeeling van het Nederlandsche wetsontwerp behoeven wij slechts melding te maken van hetgeen in andere landen bestaat, en dit te toetsen aan de bestaande behoeften.

Vroeger waren het altijd de akademiën, waar de examina werden afgenomen en de graden uitgereikt. De graad vah doctor was de hoogste titel, dien men in de republiek der geleerden kon verwerven, en het bezit van dien titel gaf aanspraak op alle betrekkingen, waarvoor eene zekere mate van kennis werd gevorderd. Het toezicht, dat de Staat op de vervulling van die betrekkingen meende te moeten uitoefenen, loste zich op in den graad van doctor. In vele landen is dit nog het geval. Ih Oostenrijk geeft de graad van doctor bij de medische faculteit recht tot het uitoefenen van de geneeskundige praktijk. Het bleek echter niet zelden, dat de vereischten voor den graad van doctor niet van dien aard waren, dat men het gewenscïlté resultaat zag van de werkzaamheid van iemand, die dit examen had afgelegd. Iemand die b. v. den titel van doctor in de beide rechten verkregen had, bezat daarom niet altijd die bekwaamheden, die in staatsbetrekkingen onontbeerlijk waren. Sommige universiteiten maakten daarbij wel eens een al te'vrij* gevig gebruik van haar recht om doctoren te slaan en verleenden den titel aan personen, aan wien men onmogelijk zekere betrekkingen kon toevertrouwen.

De Staat trachtte daarom in deze leemte te voorzien; was men anders zoo schroomvallig niet, waar het gold de handhaving van eenmaal toegekende rechten, hier deinsde men terug om een eeuwenoud gebruik aan de akademiën op te heffen of van zijn kracht te berooven. In de Germaansche landen toonden zelfs de meest absolutistische vorsten nog een zekeren eerbied voor de wetenschap en hare vertegenwoordigers.

Hoe ingewikkelder en omvangrijker de staatsinrichting werd , des te minder kon men zich tevreden stellen met de eischen , voor den graad van doctor eenmaal vastgesteld. De Staat meende dan ook in zijn eigen belang zich met de zaak te moeten bemoeien en het afleggen der examina tot een punt van overwe-

Sluiten