Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Ik wijs u slechts op de beroeping van den Heer Houtzagers, candidaat bij de gereformeerde Universiteit, tot predikant te Kootwijk. Doch niet van die zijde alleen. Ik meen mij te herinneren in 1882 ergens gelezen te hebben, dat alleen de uiteenzetting, hoe een kerkeraad in het begin der 17de eeuw deze kwestie had opgevat en toegepast, een doodelijke slag was voor de irenische partij; en ziet, een geliefde broeder, die zich den naam irenisch niet schaamt, en die zeker naar de genegenheid en achting, die wij hem allen toedragen, een der eersten onder de irenischen is, Dr. J. H. Gunning Jr., heeft, door zijn bekend voorstel ter Synode aan den Heer Chavannes te overhandigen, het zijne er toe bijgedragen om de vraag van het Kerkverband officieel aan de orde te stellen.

De wijze, waarop de vraag door het Moderamen gesteld is, wijst den weg aan, dien ik bij de behandeling gevolgd heb. Hoe is blijkens de geschiedenis het Kerkverband ontstaan, en hoe beoordeelt gij dit met het oog op het wezen der Kerk ? „Die vraag is voor ons vaderland niet afgedaan met de bloote aanhaling van een nog vigeerend reglement," — dit zeer juiste woord van Dr. Rutgers zij mijne verontschuldiging, indien ik te uitvoerig geworden ben.

Sluiten