Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rerum vel temporum difficultate niet bijeen kan komen, dat dan uit elk der voornaamste Kerken de uitnemendste mannen zullen gekozen worden, die over deze dingen eerst bij haar zeiven, pro se singuli, aut si videbitur bini aut terni praescribant, daarna in commune conferant et certam ex omnibus aliquam formulam concipiant, quae singularum et omnium consensu ecclesiarum calculo vel approbetur, vel si quid correctione dignum communi omnium consensu corrigatur ac in meliorem partem redigatur. Doch daar, zoo door Gods genade, de deur des Evangelies geopend werd, men niet zal kunnen wachten op de Synode, worden eenige bepalingen gemaakt, welke ieder voor zich zal volgen donec coacta Synodo rectius atque perfectius constitutum sit.

Duidelijk wordt gezegd, dat het overeenkomstig de leer en de ordonnantiën der apostelen en het voorbeeld der oudste en zuiverste Kerken is, dat men aangaande onverschillige dingen, — dat zijn dezulke, die noch in de leer, noch op het voorbeeld der apostelen gegrond zijn, nee necessariam atque inevitabilem rationem habent, — geen voorschriften maken zal. Om consciëntiedwang af te snijden en twist te voorkomen, zal ieder vrij gelaten worden om naar bevind van zaken te handelen, totdat de Synode over deze dingen zal beslist hebben.

Ik geloof niet dat, indien men, evenals van de Formulieren van Eenigheid dezer dagen geschiedde, van deze acta eene uitgave voor huiselijk gebruik bezorgde, men aan eene dringende behoefte zou voldoen; maar wel meen ik, dat geen student in de theologie; geen predikant of kerkeraadslid ze lezen zal zonder den ernst, de diepe opvatting, den schranderen blik, de teedere zorg voor de behoeften en den eerbied voor de vrijheid der Kerken te bewonderen dezer waarlijk vrome en vroede mannen. T*

De opstellers dezer artikelen, die zonder mandaat der Kerken te zamen waren, verklaren uitdrukkelijk dat zij ze slechts als voorloopig willen aangemerkt hebben; daarom is het mij

Sluiten