Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer bevreemdend dat minister Mr. P. van Bosse, in het jaar 1870, zich op deze acta beroepende, in de Staten-Generaal zéggen kon: „Het is bekend hoe het Hervormd Kerkgenootschap is ontstaan. Het is niet ontstaan uit gemeenten, die „zich vereenigd hebben tot een gemeenschappelijk doel, maar "de eerste Kerkordening is in 1568 vastgesteld door de toenmalige uitgewekenen, die zich zonder Commissie van gebeenten of anderen in Synode vereenigd, het Kerkgenootschap "gesticht en geregeld en de grondslagen van het "Kerkbestuur bepaald hebben. Nooit of nimmer hebben ",hier te lande de gemeenten iets te zeggen gehad in de organisatie van het Kerkbestuur." Zouden die woorden het vermoeden niet wettigen, dat deze staatsman nooit of nimmer meer dan den titel dezer acta gelezen heeft?

Wij hebben hier, zooals Dr. Wolters terecht opmerkt, „Grundlinieen über Bekenntniss, Verfassung, Gottesdienst, ,"bald darauf das geistige Eigenthum aller so weit zer"streuten Niederlandischen Kirchen unter dem Kreuze geworden, die in folgenden regelmassigen Synoden in alle Haupt"punlcten Bestatigung und Weiterbildung erführen, und in de» ",nachsten Jahrhunderten urn somehr Eingang gefunden haben, ",als sie überal wo man sie pflegte, sich als würzendes Salz „erwiesen."

En wat leeren nu deze artikelen aangaande de verhouding der plaatselijke Kerken of locale gemeenten tot het geheel ?

1». Dat de Confessie ongetwijfeld de grondslag is van de Kerken en van het Kerkverband; maar eene confessie, niet door eene Synode opgelegd, maar door de Kerken zeiven aangenomen.

20. Dat wat de 'onderlinge verhouding betreft, al de nadruk wordt gelegd op de plaatselijke Kerk. Georganiseerd naar Gods Woord, het voorbeeld der apostelen en der gezuiverde Kerken, is de plaatselijke Kerk volkomen zelfstandig; het aantal leden, of de voornaamheid der burgerlijke gemeente, geeft aan geen Kerk eenigen voorrang of privilegie boven de

Sluiten