Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, evenmin aan harre leeraren of kerkeraadsleden. De Synoden moeten op verschillende plaatsen gehouden worden, ten einde zelfs alle aanleiding tot heerschappij van de eene Kerk over de andere te voorkomen. Nooit of nimmer mag eene Kerk zonder medewerking van de andere iets bepalen wat ook anderen aangaat. Permanente besturen kent men niet.

3°. Maar even krachtig is het gevoel van eenheid en solidariteit. Mag geen geloovige op zichzelven blijven staan, maar moet hij zich aansluiten aan de ware Kerk ter plaatse zijner woning, evenzeer mogen de Kerken niet geïsoleerd blijven; nabijliggende Kerken komen te zamen in Classen, de Classen vormen te zamen de Provinciale Synode, de Provinciale Synoden benoemen de Nationale Synode, welke de gemeenschap onderhoudt niet alleen met de inlandsche maar ook met de buitenlandsche gezuiverde Kerken; immers het lichaam ,van Christus is één.

4". Het doel der Kerkorde is in alle Kerken eenheid van Belijdenis, Liturgie en Tucht te handhaven, te waken tegen ketterij en verslapping van het Christelijke leven.

Op welke dogmatische gronden rustte deze gansche organisatie? ' .*"

Artikel 27, 28, 29, 30, 31 en 32 der Confessio Belgica leeren ons dit nadrukkelijk.

Art. 27. De eenige Katholieke of algemeene Kerk is de heilige vergadering der ware Christgeloovigen. Deze is niet gebonden aan zekere plaats of personen, maar verspreid en verstrooid door de geheele wereld; nochtans te zamen gevoegd en vereenigd zijnde met hart en ziel in eenen zelfden Geest door de kracht des geloöfs.

Art. 28 spreekt van den plicht aller gelooyigen, om zich bij de vergadering, op wat plaats God ze gesteld heeft, te voegen.

Art. 29 spreekt over het onderscheid tusschen de ware Kerk en de valsche; de kenmerken der ware zijn de zuivere

Sluiten