Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Van dezen tijd af begint eene nieuwe geheel ongerèformeerde beschouwing zich te ontwikkelen, die ten laatste tot groote schade der Kerken heeft getriomfeerd. Van nu af begon de poging der Politici om de Kerken te beheerschen. Duidelijk en onomwonden wordt dit uitgesproken in een ontwerp-Kerkenordeninge, twee jaren later den Staten van Holland aangeboden. Het recht van den Staat tot suprematie over de Kerk wordt daarin niet alleen krachtig gevindiceerd, maar zelfs op Schriftuurgronden gerechtvaardigd. „Niet door Aaron, heet het „aldaar, maar door Mozes heeft God de wetten aan Israël „gegeven; en zoo is het altoos gebleven, de hoogste autoriteit was bij Richteren, Koningen en Prinsen. In het N. T. „kon dit in den beginne niet, daar de Overheid de bitterste „vijandin der Kerk was; maar zoodra Constantijn de religie „had aangenomen, heeft hij zelf gestatueerd 'tgeen tot verbreiding, verlichting en steun der religie behoefde." Wat de pastoren ofte dienaars des Woords te Dordrecht hebben geproduceerd , wordt wel geprezen, maar om heftige redenen worden hunne voorschriften niet geaccepteerd. De magistraat heeft macht om pastoren te kiezen. De verdeeling in classen heeft men goedgevonden niet in te zien, om geen confusie van jurisdictie te krijgen. Ja, men beroept zich zelfs op C a 1 v ij n: die van Genève, wordt gezegd, hebben in hunne wetten voornamelijk gelet op de Kerken die op haar grondgebied haar overheid hebben, wat met goed recht wordt nagevolgd.

Op welk beginsel rust nu de verhouding der Kerken? De Provincie is een geheel, waartoe de plaatselijke gemeenten

Sluiten