Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nale Kerk; wel nederduijtsche en francoisische Kerken, één onder elkander, maar evenzeer één met alle gereformeerde Kerken in andere landen.

De Kerkenordeninge door de Synode van Dordrecht in 1619 vastgesteld, rustte op dezelfde beginselen, hoewel ten deele wat de inmenging der Politici betreft aan den eisch der omstandigheden toegevende. Door geen enkele Provincie, noch door de Staten-Generaal, werd die kerkorde als zoodanig geauthoriseerd, geapprobeerd noch gesanctionneerd, en ook niet ingevoerd'). Maar dit zij tegelijkertijd opgemerkt: de door de Staten der Provinciën uitgevaardigde Kerkorden miskennen niet geheel het wezen van het Kerkverband.

De Kerkenordeninge van Stadt en Lande, uit het jaar 1595, vermeldt uitdrukkelijk dat alles moet geschieden «conform de Nederlandsche en francoische confession."

Die van Drenthe in 1638 bepaalt in art. 66 „dat de dienaren des Woords de Belijdenis, den Heidelbergschen Catechis„mus en den Canonibus Synodi Nationalis Dortracenae als „overeenstemmende met de Profetische en de Apostolische „Schriften, zoowel in classe als in Synodo zullen onderschrijven."

Geen voorbeeld is mij bekend, dat eenige Kerk er aan zou gedacht hebben om uit het verband te treden' van 1619 tot op den huidigen dag. Slechts één voorbeeld ken ik, dat men eene Kerk op officiëele wijze uit het Kerkverband heeft gestooten: het is die van Zwolle, in het begin der i8de eeuw.

Frederik van Leenhoff, Cocceaan en Cartesiaan, gaf een boek uit: de Hemel op aarde. Hevig werd hij aangevallen; van onrechtzinnigheid, ath«tetische dwalingen en Spinozisme beschuldigd. In 1704 verdedigde hij zijn geschrift; gedaagd voor den Kerkeraad, verklaarde hij de gereformeerde leer van harte te zijn toegedaan. Kerkeraad, Magistraat, Staten van Over-

J) Bij te Water: Tweede Eeuwgetijde, vindt men de besluiten der Staten, die de Handelingen der Synode „zonder de Kercken-Ordeningen daaronder te verstaan", goedkeurden. Pag. 155 en vervolgens

Sluiten