Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keuring des Konings mag geen besluit uitgevaardigd worden.

6°. Bestuursvergaderingen worden bijgewoond door Commissarissen politiek; de eerste benoemingen geschieden rechtstreeks door den Koning, in het vervolg uit voordrachten.

7°. Wat den grondslag der Kerk betreft, zoo wordt in art. 9 gezegd: de zorg voor de belangen zoo van het Christendom als van de Hervormde Kerk, in het bijzonder de handhaving harer leer, enz. moeten steeds het hoofddoel zijn van allen die in onderscheidene betrekkingen met het Kerkbestuur belast zijn.

Formeel en materieel, het kan niet ontkend worden, druischt dat reglement in tegen alle beginselen van gereformeerd kerkrecht, en niet het minst wat het kerkverband betreft. Waar vroeger de geloovigen aan eene plaats de kerke Christi vormen, zijn het nu de gedoopten en die belijdenis des geloofs hebben afgelegd, die de gemeente uitmaken.

Waar vroeger de kerken krachtens haar geloof, in de Belijdenis uitgedrukt, als leden van het eene lichaam van Christus ook één met elkander waren, zijn ze nu deelen van een geheel, het Kerkgenootschap, de gezindheid, en zij ontleenen aan hun deelgenootschap aan die gezindheid alle rechten en voorrechten, die zij van de Regeering zouden kunnen eischen.

Hoe werd die organisatie, die zonder noodzaak, geheel in strijd met het recht en het wezen der Kerk, door den Koning werd geoctroyeerd, door de Kerken zeiven ontvangen ? Een niet bevangen getuige, Groen van Prinsterer, zegt in zijn Handboek : met bijna algemeene goedkeuring en lijdelijkheid. Aldus luidt het laatste woord der D. D. der Synode van Zuid-Holland: na de resumtiën en goedkeuring der respectieve notulen en acta, hebben Deputaten, in voldoening aan den hun gegeven last, hunne werkzaamheden getermineerd en voorts

is de vergadering met dankzegging en gebed geëindigd. Acta D. D. Z.-H. p. 407, '«Wij voegen er zelfs bij: bij enkelen met vreugde en dank-

Sluiten