Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is door dc aanneming der Kerken wettig en verbindend geworden.

XV.

In de reorganisatie van 1852 is de verhouding der locale gemeente tot het geheel dezelfde gebleven als in die van 1816. XVI.

Ook deze organisatie is rebus ipsis et factis aangenomen en wettig verbindend. .„'""*34 XVII.

In de Grondwetten van 1815, art. 192, en van 1848, art. 168, beteekent gezindheden: kerkgenootschappen. Alle rechten of voorrechten, aan personen of gemeenten gewaarborgd, zijn afhankelijk van hunne verbinding met het geheel.

XVIII.

Leden, Leeraars of Gemeenten, die uit het kerkverband treden, verliezen eo ipso wat krachtens art. 168, al. 1, aan de gezindheden was gewaarborgd. Alleen op grond van al. 2 kunnen zij opnieuw tractementen enz. aanvragen; in het Conceptgrondwetsherziening is dit voor altoos uitgesloten. XIX.

De plaatselijke gemeente-autonomie in zake belijdenis, dit is, het recht om de belijdenis te wijzigen en ter zijde te zetten met behoud van het kerkverband, is de ongerijmdheid zelf.

XX

Iedere gemeente, die officieel haar belijdenis verandert, treedt eo ipso uit het kerkverband, en verliest rechtens alles wat art. 1,68, al. 1, aan de Hervormde Gezindheid gewaarborgd heeft.

LHden, 10 April 1885. E. CÉSAR SEGERS.

Sluiten