Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is voor onze redactie ondoenlijk, al deze vragen te beantwoorden, en voor een opzettebjke behandeling van dit onderwerp uit theologisch, historisch en kerkrechtelijk oogpunt ontbrak het dusver aan schoone gelegenheid.

Mogen wij daarom voorshands volstaan met dit vijftal opmerkingen:

1°. dat, om redenen, in het Tractaat van de Reformatie der kerken opgegeven, kerkrechtelijk het gebruik van Gezangen niet gewettigd is.

2\ dat het gebruik van Gezangen, hier te lande, naar luid der onbetwistbare gegevens der historie, niet van gereformeerden, maar eer van Arminiaanschen oorsprong is; .

3°. dat het verzet tegen het gebruik der Gezangen, 't welk tot de troebelen der scheiding voerde, ons voorkomt plichtmatig te zijn geweest;

4\ dat men o. i. het best doet, door zonder eenig rumoer gebruik te maken van de ons thans gewordene vrijheid, om de Gezangen niet te gebruiken;

en 5°. dat de strijd over de Gezangen, nu de dwang weg viel van te ondergeschikt belang is, om er de harten der broederen om te verkoelen, of er de kerken om te verdeelen."

Sluiten