Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts van verre werd vermoed, van heerlijkheid tot heerlijkheid, Vaster dan ooit geloof ik in Christus, als onzen eenigen en algenoegzamen Heiland en in het Evangelie als de kracht Gods tot zaligheid. Sterker dan ooit geloof ik in de mogelijkheid en noodzakelijkheid van een heilig leven in- en uitwendig. Op dezen bodem wensch ik met Gods hulp te blijven staan en voortbouwen.

Wil men mij om met mij is geschied veroordeelen, bespotten of verwerpen, het zij zoo. Maar hiervan ben ik overtuigd dat God deze en zoovele dergelijke dingen laat plaats vinden om tegenover de vreeselijke loochening van God en van een volgend leven ter eener zijde, en tegenover de verkeerde troostelooze en schadelijke begrippen die men zich van dat leven maakt ter anderer zijde — zijne waarheid te openbaren. Gelukkig zij op wie het woord van Christus niet toepasselijk is: Al ware het dat iemand uit de dooden opstond, zij zouden zich niet laten gezeggen..

Goes. p. HTJET.

Juli 1885.

Sluiten