Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat. Ook met het oog op dat leerboekje zeggen wij: gelooft niet iederen geest, maar beproeft de geesten, of zij God zijn. Maakt van uw regt op dat bedachtzaam beproeven der geesten ten allen tijde gebruik, ook als gij ons hoort. Gelooft ons toch niet op ons woord. Ziet toe, dat wij u niet misleiden! Wantrouwt ons niet, als wij het niet verdienen, maar neemt onze prediking ook niet ligtgeloovig aan, alsof wij onfeilbaar waren, alsof het woord: "beproeft de geesten, of zij uit God zijn," niet op ons mogt toegepast worden. Voor uwe verantwoording is het, als gij de leugen aanneemt — en als gij de waarheid verwerpt.

Bedachtzaam beproeven der geesten, gij zijt er in staat toe. Gij zoudt er niet toe in staat zijn, indien gij er geen toetssteen voor hadt. Nu hij u gegeven, nu hij voor u toegankelijk is, kunt gij, indien gij wilt, de geesten beproeven, of zij uit God zijn. Of hebt gij niet de Schriften des Nieuwen Verbonds, met die des Ouden vereenigd, onder uw bereik, en vindt gij daarin niet de volkomene getuigenis der waarheid, de getuigenis des Heiligen Geestes aangaande het koningrijk Gods en den weg der zaligheid? Het is bekend, dat dit niet door allen wordt toegestemd. Maar wat u aangaat, gij zult die Heilige Schriften toch wel voor den eenigen toetssteen van de goddelijke waarheid houden. Zoo gij den wil van God wilt doen, zult gij ook van die Schriften getuigen, dat zij uit God zijn, dat de geest, die er in getuigt en uit spreekt, de Heilige Geest is. Naar die Schriften dan als naar den waren toetssteen der geesten! Dat Johannes er de Christenen njet op wees, ligt in den aard der zaak. De Schriften des Ouden Verbonds konden hem niet dienen in de omstandigheden, waarin hij zich bevond, en dat de gemeente toen nog niet in het bezit was van de verzameling der Schriften des Nieuwen Verbonds, zooals wij nu, behoeft u niet herinnerd te worden. Johannes kon niet

Sluiten