Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«volgens den wille Gods is, moet er zijn, of God moet «Zich zelf verloochenen. — God zal echter wel blijven, «maar daar dit nu bij den mensch niet aanwezig is, zoo «is de vraag: Waar blijft de mensch? Uit eeuwige ont«ferming heeft God hem op een ander gebied overgebracht, «en dit gebied heet genadel Is dan nu Gods wil daar«henen? Heeft God dan nu Zijn' wil niet meer? Blijft «Zijn Wet dan nu daar liggen, vertreden in het stof ? Kan «zij daar zuchten en toezien hoe dan nu gedaan wordt, «wat,zij gedaan wil hebben? Gij gevoelt wel, dat zulke «beweringen het wezen en de eere Gods te na komen." Op deze vragen vinden wij bladz. 14 het antwoord, als Dr. K. aldaar zegt: «Daarentegen verstaat hij" (de Apostel) «onder genade" (alzoo het nieuwe gebied waarop de mensch is overgebracht), «de overeindstelling" (alzoo niet de vernietiging, alzoo niet de versmading) «der Wet, de «waarachtige vervulling derzelve, het naar Gods Geest vol«maakt volbrengen van den wille Gods, zooals God zelf «de Wet in eigene hand genomen heeft, haar zelf vol«bracht heeft, haar ook in eigene hand houdt, en haar «volgens derzelver innigste zin, geest en meening in een «zondigen mensch, die in 't geheel geen verstand van «Zijne Wet heeft, wonderbaarlijk vervult. Dit noemt «de Apostel genade."

Uit de leerrede van Dr. K. over het gebod: «Gij zult «niet begeeren" ontleenen wij nog het volgende, dat wij op bladz. 20 lezen: «Laten wij God dankzeggen, dat Hij «ons een gebod heeft gegeven, hetwelk, ofschoon ook «eiken dag, elk uur, door ons overtreden, nogtans meer «heerschappij in de gewetens oefent, meer in het verbor«gene bestraft, en den mensch van meer misdaden en gru»welen terughoudt, dan hij zelf wel weet!" Verder nog op bladz. 23: «De Geest uit de hoogte werke in ons «door Zijne almachtige genade deze levendige vrucht van

Sluiten