Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terlijk in het Grieksch, afgezien daarvan, dat de gezonde zin der uitdrukking: tuit den dooden opgewekt" niet klaar is. De bewering dat Paulus zou geschreven hebben: t opdat wij Gode vruchten dragen zouden", en dat hiermede alzoo de door Dr. K. gegevene vertaling in strijd zoude zijn, is reeds hierboven weêrlegd, en wij vragen met het volste recht, waarin dan toch de aan Dr. K. ten laste gelegde «verdraaijing" en «verwringing" van Gods Woord bestaat; wij begrijpen zulks volstrekt niet.

Hierop laat nu de Heer Buyk verder volgen:

«Weg dus met de Wet, weg met de Heiligmaking! »Welk eene deur wordt daardoor niet opengezet voor «allerlei goddeloosheid! Wacht u, leeraar! voor zulke «van God afwijkende ketterijen. Men zegt: men kan eene «hoer en een hoereerder zijn en toch een christen, men «kan bij voortduring in het geheim eenen ontuchtigen «wandel leiden en toch zeggen: ik ben een christen of «eene christin. Men kan liegen, bedriegen, afzetterijen «plegen, zoowel in het geheim als in het openbaar en «toch een christen genaamd worden; men kan zich over«geven aan dronkenschap, ja, er in de hoogste mate «aan verslaafd zijn en toch een christen heeten."

Zoo dit een en ander uit het Voorwoord van den Heer Buyk bloot als eene gevolgtrekking moet verstaan worden, die berust op de bewering, dat Dr. K. zouleeren, dat de Wet niet meer geldt, dan hebben wij, waar wij hierboven reeds aantoonden, dat de bewering valsch is, van zelf óók de onwaarheid der door den Heer Buyk gemaakte gevolgtrekking bewezen. Zoo daarentegen de Heer Buyk dit een en ander aan Dr K., als door ZEw. gezegd, in den mond legt, vragen wij eenvoudig, waar hij ergens in eenig geschrift van Dr. K., zoo iets heeft gelezen?

Wederom verwijzen wij naar de uitgave van den Hei-

Sluiten