Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belijdenis, waar onder anderen geschreven staat: »Zoo doen »wij dan goede werken , maar niet om te verdienen, (want »wat zouden wij verdienen?) wij zijn in God gehouden »voor de goede werken, die wij doen, en niet Hij in ons: »aangezien Hij het is, Die in ons werkt het willen en het •volbrengen naar Zijn welbehagen. Laat ons dan letten »op hetgeen, dat er geschreven staat: Wanneer gij alles »gedaan zult hebben, dat u geboden is, zoo zegt, wij «zijn onnutte dienstknechten, wij hebben gedaan, dat «wij schuldig waren."

Hiermede vergelijken wij ook nog wat o. a. geschreven staat in het 13e artikel der Geloofsbelijdenis der Gereformeerde kerk in Schotland (oorspronkelijk vervaardigd door Bullinger, opvolger van Calvijn onder den naam van «tweede Helvetische geloofsbelijdenis", en die later ook door de Schotsche kerk werd aangenomen). Alzóó leest men aldaar:

«Derhalve betuigen wij, dat de oorzaak der goede wer»ken niet onze vrije wil- is, maar de Geest onzes Heeren «Jesu Christi, Joh. III: 6. Die, terwijl Hij door het ware »geloof in onze harten woont, zulke goede werken voort»brengt, gelijk God die heeft voorbereid, opdat wij er »in zouden wandelen." Ten slotte laten wij nog het een en ander volgen, dat wij ontleenen aan het reeds hierboven vermelde door de Vereeniging ter handhaving der Gereformeerde leer te Utrecht uitgegeven en door Dr. H. F. Kohlbrügge geschreven werkje. ZEW. Zeer Gel. zegt aldaar op bladz. 23, 24 en 25 het volgende:

85. Vr. »Wat begrijpt gij dus hoofdzakelijk onder «heiligmaking?"

Antw. «Het krachtdadig inzetten der uitverkorenen in «alles wat God voor ons uit vrije goedheid heeft bereid «en wat Christus voor ons is en ons verworven heeft door «Zijne doende en lijdende gehoorzaamheid; de krachtda-

Sluiten