Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. «Zoo als boven gezegd is; niemand heeft die »ooit in eigene hand; maar zij zijn ons ter hand en wor»den overvloedig naar Gods nieuwe schepping. Eph. II »vs. 10, en naar Zijne verbondsbelofte, Ezech. XXXVI vs. «27, als maar de plant van den Hemelschen Vader is."

94. Vr. «Is er eene inklevende heiligheid in de geloo«vigen?"

Antw. «God ziet geene andere heiligheid aan dan de «heiligheid Ghristi, welke aan het geloof zonder werken «der Wet te gelijk met Zijne genoegdoening en gerech«tigheid geschonken en toegerekend wordt, zie Heidelb. «Catech. vr. 60, maar dat is inklevend in de oprechten »van gemoed, dat de Heilige Geest in hen blijft, Die »hen troost en leert bidden dat God de Heere met hen ndoe en in hen werke wat Hij in Zijn genadeverbond s(Ezech. XXXVI vs. 27) beloofd heeft, weshalve ook het «zaad der'wedergeboorte in hen blijft, 1 Joh. III vs. 9 «en hun geloof niet ophoudt; en zoo mogen alle ellen«digen, die op den Heere hopen, de genade hunner vol«harding voor zeker houden."

Wij moeten er voorts opmerkzaam op maken, dat onze Heidelb. Catechismus bij de indeeling der artikelen des geloofs leert, dat het 3e deel handelt van God den Heiligen Geest en — onze heiligmaking, om daarmede te verstaan te geven, dat onze heiligmaking tot het ambt des Heiligen Geestes behoort» gelijk dan ook uit vraag en antwoord 53 blijkt, waar men leest: «Wat gelooft gij van «den Heiligen Geest? — Eerstelijk, dat Hij te samen met «den Vader, en den Zoon waarachtig en eeuwig God zij. »Ten anderen, dat Hij mij door een oprecht geloof, Christi, nen aller zijner weldaden deelachtig maakt, mij troost en nbij mij eeuwiglijk blijft." Men vergelijke hiermede, Gal. V vs. 18—24: «Maar indien gij door den Geest geleid «wordt, zoo zijt gij niet onder de wet. De werken des

Sluiten