Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tvleesthes nu zijn openbaar: welke zijn overspel, hoe«rerij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijn»ge ving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, «gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dron«kenschappen, brasserijen en diergelijken; van dewelke «ik u te voren zegge, gelijk ik ook te voren gezegd heb, •dat die zulke dingen doen het Koningrijk Gods niet zullen «beërven. Maar de vrucht des Geestes, is: liefde, blijdschap, »vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, ge»loof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen dezoodanigen

• is de Wet niet. Maar die Christi zijn, hebben het vleesch

• gekruisd met de bewegingen en begeerlijkheden." *)

Alzoo Dr. Kohlbrügge leert in overeenstemming met den Heidelb. Catech., dat onze heiligmaking tot het ambt des Heiligen Geestes behoort, f) Zoo de Heer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders beweerd hadden, dat Dr. K. iedere heiligmaking voor eene valsche verklaart, die niet van dien Geest uitgaat, hadden zij recht gehad, nu niet, en wij zijn er van overtuigd, dat uit het een en ander, dat wij uit de geschriften van Dr. K. aanvoerden, voldoende is gebleken: 1° dat de Heer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders onwaarheid hebben geschreven, waar zij zeggen, dat Dr. K. leert: «weg met de Wet,

• de christen is vrij van de Wet; de Heiligmaking isblin»kende zonde, weg met de Heiligmaking;" 2° dat de Heer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders, waar zij zeggen te strijden tegen hetgeen zij antinomianismus en

*) Alzoo staat er woordelijk in de Staten-vertaling.

+) Deze evangelische waarheid is in de hedendaagsche protestantsche Kerk bijna geheel verloren geraakt en aan bare plaats is eeue zekere zedeleer met min of meer christelijke tint getreden. Dat óók de Heiligmaking tot het gebied der „genade" behoort, waarop de geloovige in Christo Jesu is overgebracht, klinkt bijna wonderspreukig. — Geheel en al heeft men de ethiek verward met de christelijke Heiligmaking.

Sluiten