Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het reeds meermaals genoemde werk van ZEw. Zeer Gel. over den Heidelb. Catech. (Bladz. 58-62). — De Joristen leerden verder, dat de mensch, na voor God gerechtvaardigd te zijn, niet meer zondigt; reeds hierboven hebben wij bewezen, dat Dr. R. zulks niet leert.

Ten slotte moeten wij nu nog stilstaan bij de Yvonis-

ten. Deze waren geestverwanten der Labadisten en

kenmerkten zich vooral daardoor, dat zij het Avondmaal wel niet verwierpen, maar toch niet vierden; dat zij leerden, dat het huwelijk alleen voor de volmaakten was (eerst hadden zij het coelibaat gepredikt), en in nabootsing (wij zeggen niet navolging) der apostolische Gemeente, predikten zij ook de gemeenschap der goederen, alzoo het communisme.

Noch het een, noch het ander wordt door Dr. K. geleerd. Het Avondmaal wordt in de Elberfeldsche Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente geregeld gevierd, en men zou alle reden hebben zich te verheugen, zoo overal de opkomst der Gemeente om het H. Nachtmaal te vieren naar verhouding zoo talrijk ware, als zulks daar ter plaatse in bovengenoemde Gemeente het geval is. — Wij achten het onnoodig te bewijzen, dat Dr. K. over het huwelijk .anders denkt dan de Yvonisten en dat ZEw. Zeer Gel. ook geen communisme predikt, blijkt o. a. uit hetgeen wij lezen op Bladz. 217 van het zooeven aangehaalde werk over den Heidelb. Catech.; aldaar heet het o. a.: «Indien God zijne Wet niet gegeven had, zoo be. stond er volstrekt geen eigendom; elk een zou beschik,ken over zijns naasten huisvrouw, huis en goed; «iedereen zou zich door dierlijke lusten verdoen; er zou «nergens eerbied wezen voor stand, wet, orde en zeden; «de een zou den ander ombrengen, en wij menschen «zouden tot zulke gruwelen vervallen, welke zelfs de

Sluiten