Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den zin van „tellen" vermoedelijk reeds in den Bijbel voor in Lev. 26: pNH mnn m enz. *)

De beteekenis van het pottebakkershandwerk komt duidehjk uit in werkwoorden als Lat. fingete, Gr. nXmieiv, die uitgaan van het „kneden" > „vormen, maken" en ten slotte „verzinnen". Precies zoo Hebr. UP (vgl. het subst. T2£ ). — In dit verband vraagt het etymologisch nog altijd moeilijke Hebr. T&V „maken", dat in de andere Semietische talen weinig of niet in dien zin bekend is, onze aandacht. In onze woordenboeken worden gewoonlijk onderscheiden Tin I, „maken, doen", enz. en II (verwant met ODJ>, waarvan Wï „uitgeperst vocht", „most" en rvov „deeg") „kneden, drukken". In verband met het voorafgaande is het de vraag of deze twee niet tot denzelfden oorsprong moeten teruggebracht worden, zoodat TWV dan dezelfde ontwikkeling: „kneden-vormen-maken" gehad heeft.

Zeer frequent is het gebruik van werkwoorden, welker stam „vloeien, stroomen" beteekent voor „spreken". Men denkt hierbij vanzelf aan Ned. uitdrukkingen als: „vloeiend spreken, een woordenstroom of -vloed" e.d.. Lat. fundere, funditare verba, - sonos, - preces, fusê dicere. In het Hebr. is VST (st V2i „stroomen") met of zonder een substantief als ION = „spreken". Evenzoo tyon , Dit spraakgebruik is begrijpelijk als men denkt aan de juist vermelde beelden en aan uitdrukkingen zooals vip? 1D03 epip e.a. Arab. sjh beteekent „stroomen", in II „sierlijk spreken". Het Arab. adj. saffafj lett. „veel uitgietend" krijgt de beteekenis van „welsprekend".2) — Overziet men dit alles, dan lijkt het wonderlijk, dat Barth8)

1) Zie Gesenius WB. — Iets verwants is misschien, dat Syr. TTD naast „ordenen" beteekent „verteilen" en het bekende laat-Hebr. i""Utf dat toch wel met OSOf enz. — „twee" zal samenhangen, dus „herhalen, opsommen" den zin krijgt van: „vertellen, leeren" (,"":jt#fi).

2) Over dit woord (in verband met Hebr. "JStf I Sam. 1. 15, Ps. 102. 1) v«L 5. Poznanski in ZDMG LXX (1916), p. 470 v. en LXXI (1917), p. 270.

•) EtymoL Studiën p. ld.

Sluiten