Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn laatste woord is, gelijk mijn eerste, voor u, hartelijke geliefde gemeente van Serooskerke! Wij scheiden van elkander in goede harmonie. De Pastorie was niet een huis voor enkele bevoorrechten, maar stond open voor de heele gemeente. Nooit heb ik het uwe gezocht, maar u; nooit heb ik mij zelf gepredikt, maar altijd alleen Jezus Christus onzen Middelaar en Zaligmaker. Mijn streven was niet om menschen te behagen, steeds was het mijn biddende begeerte Gode welgevallig te zijn in het brengen van Zijn Evangelie, naar de mate van mijn gaven en krachten. Niettegenstaande al mijn zonden en tekortkomingen mag ik vrijmoedig verklaren, dat ik den rechtvaardige gezegd heb, dat het hem wèl zal gaan en den goddelooze, dat het vreeselijk zal wezen te veulen in de handen van den levenden God. Het leven en den dood heb ik u voorgesteld; den zegen en den vloek.

Zijn er onder u, voor wie die arbeid vruchteloos is geweest ? Tegen wie, indien zij zoo blijven, die arbeid eens getuigen zal ? O, laat mij u dan nog voor het laatst mogen waarschuwen. Dat toch niemand uwer verloren ga onder het rijke Evangelie van den God aller genade ! Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad, liefhebbende den Heere uwen God, Zijner stemme gehoorzaam zijnde en Hem aanhangende, want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen.

Dat mijn arbeid onder u reeds vruchten mocht dragen voor tijd en eeuwigheid en dat ik dit weten mag, stemt mijn hart tot ootmoedigen dank jegens den Heere.

U allen, broeders en zusters, dank ik voor de liefde en het medeleven aan mij en mijn gezin zoo rijkelijk betoond ; ik blijf u erkentelijk voor de duidelijke en menigmaal verrassende blijken van uwe toegenegenheid. De beveel u Gode en den Woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden 1

Thans ga ik heen, maar de God aller genade blijft! Vaarwel I Volgaarne geef ik u de verzekering, gemeente, dat ik u niet zal vergeten en gij zult, vertrouw ik, ook mijner in liefde blijven gedenken. Maar nog beter zou het zijn, wanneer wij voor elkander blijven bidden. Gij voor mij en ik voor u. Dan ontmoeten wij elkander gedurig in onze smeekingen voor den troon der genade. Dan blijven wij in den Heere vereenigd, ook al gaan wij scheiden.

God geve, dat wij elkander nog eens weerzien. Het zal mij een voorrecht zijn hier later nog een enkele maal te mogen voorgaan in de prediking. Of dit zijn zal, is Gode alleen bekend. Maar gelukkig, dit weten we: de geloovigen zien elkander op aarde nooit voor het laatst. Wanneer een wederzien op aarde ons niet wordt beschoren, dan ontmoeten wij elkaar straks in de eeuwige heerlijkheid. Want wij en allen, die den Heeze vreezen, gaan ten hemel in en erven koninkrijken. God zal het werk Zijner genade, dat Hij begon, ook zeker voltooien.

De God nu aller genade, Die ons in Christus Jezus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve zal u volmaken, bevestigen, versterken en fundeeren.

De volmaking der geloovigen, nu nog toekomstverwachting, wordt eenmaal eeuwige werkelijkheid — wat zal dat zalig zijn I

Geloofd zij God I Halleluja!

Amen.

Sluiten