Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou de leeraar moeten verzwijgen, want in den Bijbel, volgens menigen huisvader van A tot Z Gods woord, lezen wij, dat op jozüa's gebed de zon stilstond. De docent in geschiedenis zou over jakobakannetjes, haringkaken en dergelijke onschuldige onderwerpen mogen spreken, maar het zou hem niet veroorloofd zijn op de misbruiken in de Catholieke kerk te wijzen, waardoor het optreden van luther en calvijn mogelijk en noodzakelijk was geworden; niet veroorloofd zijn te zeggen, dat de godsdienst door het Protestantisme uit een toestand van vernedering is opgebeurd geworden; niet veroorloofd zijn te zeggen, dat iemand dan Protestant wordt, wanneer hij bij een pijnlijk dilemna tusschen zijn geweten en zijn kerk, aan beiden van welke zijn hart hangt, aan de kerk den handschoen toewerpt, aan de groote, indrukwekkende macht buiten hem, en vóór het geweten partij trekt; niet veroorloofd zijn te verklaren, dat het Protestantisme veel heeft bijgedragen om de volken van Europa mondig te doen worden, om de rechten van den individu te doen erkennen; — en evenmin zou het hem omgekeerd vergund zijn te zeggen, dat de Hervormers door hun opstand vijanden der menschheid zijn geworden; dat geloofseenheid het kostelijkste goed van-een volk is, dat zij daarom te recht in het Cathoüeke Europa onder de bescherming der wetten stond; dat de door het Protestantisme ingevoerde vrijheid van denken en dwalen op den duur de schromelijkste gevolgen hebben, tot anarchie leiden, de beschaving ten gronde richten kan. Met één woord: juist over de belangrijkste onderwerpen, die men met vuur en geestdrift zou willen behandelen, zou een pijnlijk stilzwijgen moeten worden bewaard. Maar dan zou het onderwijs, in plaats

Sluiten