Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

capiat." Zoo sprak het vorige jaar de zich noemende Mr. h. van a., een gevierd landgenoot.

Wil men weten, waarin thans de neutraliteit der openbare school heeft te bestaan? De ontwerper der tegenwoordige wet, de Minister kappeyne, heeft het ons gezegd; wij behoeven dus niet in het donker rond te tasten.

«Scholen beschikbaar voor kinderen van alle godsdienstige gezindheid, zeide de heer godefroi in de zitting der tweede kamer van 30 Sept. 1868, daarom een neutraal onderwijs, dat zich niet op het terrein van godsdienstige begrippen begeeft; ziedaar de inrichting van het openbaar onderwijs , die de grondwet gebiedt." In zijne Memorie van Beantwoording van het voorloopig verslag der 2116 Kamer over het gewijzigd ontwerp kappeyne verklaart de Minister van dien naam van ganscher harte met deze uitspraak in te stemmen.

Wij hebben hier dus eene officieële definitie. Neutraal onderwijs begeeft zich niet op het terrein der godsdienstige begrippen. Die definitie past bij de tegenwoordige godsdienstige gesteldheid van ons volk, bij de thans heerschende anarchie der meeningen op godsdienstig gebied. Zoolang de natie minder verdeeld was, kon het neutraal onderwijs datgene zijn, hetwelk zich yerhief boven de godsdienstige verschilpunten. Maar nu de eenstemmigheid geheel verbroken is, eischt de logica, dat neutraal onderwijs geen 'enkel godsdienstig begrip meer aanroert.

Het is jammer, dat de Heer kappeyne ons te gelijk met zijne definitie van neutraal onderwijs niet tevens een recept tot bereiding er van gegeven heeft. Naar mijn inzien is neutraliteit, zoo opgevat, onmogelijk, en, voor zoover mogelijk, verwerpelijk.

Sluiten