Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen. Men bedenke tevens, dat gezonde en licht verteerbare volksliteratuur bijna niet bestaat. Het onderwijs moet pittig zijn, zal de zoon uit het volk het zoover brengen, dat hij later met genoegen van lennep, bosboom toussaint, de »Tien jaren" van r. fruin kan lezen. Maar dan moet hij niet leeren lezen uit boekjes, die te onbeduidend van inhoud, te laf en te flauw zijn dan dat het oordeel er door gescherpt en de zin voor het goede en schoone er door gevormd kan worden.

»Toen mijne zonen, zegt h. pierson, de openbare school te 'sBosch bezochten, klaagden zij over het zoutelooze der daar gebruikte leesboeken. Ik deelde die klacht aan de onderwijzers mede, die mij antwoordden, dat juist flauwe boeken de beste waren, daar dan de aandacht van het werktuigelijk lezen niet werd afgetrokken". Natuurlijk wrong de schoen elders: contrabande moest worden geweerd, de pastoor hield een oog in het zeil. Zoo daalt het peil der school; het onderwijs gaat naar beneden; door de neutraliteit is het gebonden aan handen en voeten. Natuurlijk wordt het onderwijs in de geschiedenis een paskwil. Van de Hervorming, van het beleg en ontzet van Leiden, van Haarlem's belegering kan de onderwijzer niet spreken naar de ingeving van zijn hart. Doet hij het, stelt hij het kloeke voorgeslacht tot een exempel, dan komt hij in botsing met dé Roomschen. Zoo groeit er door de neutrale school een volk zonder geschiedenis op. Maar een volk zonder geschiedenis is een dood volk, rijp om dooreen machtiger nabuur te worden ingelijfd.

Ik weet wat mij geantwoord zal worden. Onze neutrale scholen zijn niet zoo zielloos als zij door u worden afgeschilderd. Kendet gij ze beter, zoo zoudt gij gunstiger over haar oordeelen.

Sluiten