Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geestdrift moet hij over de ernstigste onderwerpen kunnen spreken, opdat er leven en bezieling van hem uitga. De neutraliteit, volgens de definitie van Mr. kappeyne , die verlammende en ontzenuwende neutraliteit, welke verbiedt het terrein der godsdienstige begrippen te betreden, worde afgeschaft. Men herinnere zich het woord, dat jaren geleden thorbecke sprak: ┬╗Zijn onze scholen godsdienstloos, dan mogen zij verdwijnen, dan is het beter dat zij niet bestaan."

De godsdienstige richting van hen, die geen godsdienstige richting hebben, is de eenige, die met onze neutrale school vrede kan hebben en wordt dus door den modernen staat thans eenzijdig begunstigd. Dat mogen de liberalen niet dulden, want hunne leer is, dat de moderne staat op godsdienstig gebied geen partij heeft te kiezen. Voor oplossing der schoolquaestie wordt erkenning vereischt van het feit, dat, hoe groot de achteruitgang in godsdienst ook bij een deel van ons volk moge zijn, een ander zeer aanzienlijk deel godsdienstige behoeften heeft. En die laatste groep heeft gelijke rechten als de eerste, zij mag dus eischen, dat er ook voor haar openbare scholen bestaan, scholen, waarin de godsdienst de spil is, om welke de geheele opvoeding draait. Catechisatie en kerk werken slechts bij tusschenpoozen, de school is den halven dag bezig, zij is de plaats, waar het kind leeft en handelt, waarop al zijn gedachten en al zijn wenschen zijn gericht. Van de opvoeding in de school hangt meer dan van eenige andere zaak de toekomst van menig kind en tevens de toekomst des vaderlands af. De school is voor eene talrijke klasse de geestelijke leiding bij uitnemendheid.

Sluiten