Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebannen werd, 2°. dat de staat confessioneele scholen ging oprichten»

Van verschillende kanten wordt in den laatsten tijd overbrenging van het onderwijs naar de particuliere industrie aanbevolen. Zoo b.v. door den «Standaard". Wij lezen in het nommer van 20 Febr., dat een dergelijke maatregel drieërlei voordeel zou aanbrengen. Indien de overheid van eigen school-" exploitatie afzag, zou de werking van het vrijwilligheidsbeginsel de veerkracht der natie verhoogen, — zou, daar de communistische bedeeling der gegoede ouders kon worden afgeschaft en in ieder opzicht de overheidsschool te duur is, volgens een matige berekening 6 miUioen worden uitgespaard, — zouden er bijzondere scholen van allerlei kleur ontstaan, zoodat ieder huisgezin naar zijn paedagogischen smaak bediend kon worden.

Dit alles klinkt verleidelijk. Doch welke waarborg is er, dat wij het noodige aantal scholen zouden erlangen? Onderwijs is niet met handel en nijverheid op «ene lijn te stellen; het is geen winstgevend bedrijf, behalve waar het de kinderen der weinige rijken betreft; het onderwijs der groote massa werpt met alleen geen batig saldo af, maar verslindt tonnen gouds, en in geen land van Europa bestaat burgerdeugd genoeg om de verwachting te rechtvaardigen, dat die sommen van zelve zouden bijeenvloeien, indien de sterke staatsarm ophield tot betaling te dwingen. Ja, het geloof doet wonderen: particulier initiatief is in staat tal van kerkelijke scholen te bouwen, welke zich op godsdienstige propaganda toeleggen, en wij bewonderen de daarbij ten toon gespreide veerkracht, maar dit is geen waarborg, dat er voor alle kinderen des volks scholen zouden zijn, indien alle scholen uit particuliere

Sluiten