Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij aanvaarding van mijn voorstel niet te duchten, daar antirevolutionairen en Gatholieken dan zouden ophouden staatkundige partijen te zijn en zich ten deele bij de vrijzinnigen, ten deele bij de behoudsmannen zouden indeelen, die thans, onder de anticlericale vaan geschaard, als een liberale partij zonder eigen beginsel aan hen overstaan.

Voorts is niet waar wat de Heer p. beweert, dat tegenover de neutrale school de godsdienstige zou staan. Tegenover de school, aan welke neutraliteit is opgelegd, staat eenvoudig de school, aan welke neutraliteit niet is opgelegd en in welke dus de onderwijzer met ongebroken kracht werkzaam kan zijn. Dat begrijpt de «Protestantsche Noordbrabanter", welke er juist een argument tegen de opheffing van het juk der neutraliteit aan ontleent. »De spotter en godloochenaar kreeg dan even goed het recht om zijne verderfelijke gevoelens niet alleen vrij uit te spreken, maar ook in te prenten aan zijne leerlingen, als de beslist Christelijke onderwijzer de zijne." Wij kennen, zegt het blad, onder de thans in dienst zijnde openbare onderwijzers menigen jeugdigen aanhanger van moderne leeringen. «Uit vrees voor aanklacht houdt hij zich thans in, doch zoodra hij hiervoor niet meer behoeft te vreezen, zal hij van lieverlede zijne godsdienstige overtuiging voor zijne leerlingen gaan uitspreken. De ouders zullen dan echter geen recht hebben om hem aan te klagen; het schoolbestuur zal hem niet kunnen ontslaan. Men moet dit lijdelijk aanzien, want de wet laat het toe." Misschien zal men zich vleien, dat de gevaarlijke onderwijzer spoedig vertrekken zal en men zoo gelegenheid zal vinden een Christen in zijne plaats te benoemen ; «die hoop kan echter verijdeld worden en wellicht kan hij nog 25 jaar ongestoord het zielegif in de harten der kin-

Sluiten