Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hem uit vrees voor schending der neutraliteit terstond tot een ander onderwerp deed overstappen, schuilt, meen ik, dieper wijsheid dan bij een wuft en oppervlakkig materialisme wordt aangetroffen. Zou het zooveel kwaad stichten, wanneer de lagere school, waar de ouders het verlangen, wat meer werd dienstbaar gemaakt om overtuigingen van dat gehalte bij de kinderen in te prenten? Door de kracht van wetenschap en kunst ontbreekt het element van vereering in het gemoed van geen beschaafde, al kent hij aan alle dogmen slechts betrekkelijke en zinnebeeldige waarde toe; vereering moet ook bij den weinig ontwikkelde worden aangekweekt, zal zijn leven niet op een zandwoestijn gelijken en zijn hart niet verdorren. Het is beter, dat de man uit het volk aan een alziend oog in den hemel gelooft of vol eerbied tot de reine Moedermaagd opziet, dan dat het onderscheid tusschen recht en onrecht, rein en onrein hem verborgen blijft. Er is eene quasi-verlichting, welke de groote schare ongelukkig en ontevreden met haar lot maakt eh wier rampzalige invloed het best daardoor beteugeld wordt, dat bij de schoolopvoeding aan kerkelijke begrippen een vrije loop wordt gegund.

»Maar," voert het Volksblad mij te gemoet, »hoe zullen de ouders kiezen? Niet alle ouders hebben een eigen levensbeschouwing." Ik weet het wel. Daarom wensch ik, dat eene door en uit de ouders samengestelde commissie de beslissing in handen hebbe. En wanneer er ook in den boezem dier commissie geen mannen gevonden worden, die in staat zijn de vergadering bij hare keuze voor te lichten, dan zal zij zich laten leiden door wie bereid zijn haar tot gids te verstrekken en hooger in beschaving staan. Het is ondenk-

Sluiten