Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar, dat er geene commissies tot stand zouden komen, waar zij noodig zijn. De bloei van het bijzonder onderwijs op het platte land moet voor een deel daaraan worden toegeschreven, dat zelfs zuinige boeren gaarne geld willen geven, wanneer zij macht en aanzien kunnen koopen door aan het beheer eener uit eigen beurs betaalde school deel te nemen.

Intusschen heeft de keuze der onderwijzers door de ouders deze schaduwzijde, dat zoo menige vacature tot vrij Wat beroering in engen kring kan aanleiding geven. Doch wat wil men? Den godsdienststrijd wegnemen is onmogelijk. Ergens moet hij zich openbaren. Laat ons toch ophouden de quadratuur van den cirkel te zoeken en te eischen, dat in een land, hetwelk ons een bonte staalkaart van godsdienstige overtuigingen te aanschouwen geeft, de harmonie door geen enkelen krijschenden wanklank zal verstoord worden. Waar de geloofseenheid onherroepelijk verloren is, moet men niet hunkeren naar de rustige rust, die zij alleen in staat is te verschaffen. Het zou geheel in de orde zijn, wanneer er bij de benoeming van onderwijzers, gelijk bij die van predikanten, soms felle strijd werd gevoerd. Maar tegen de orde is het en een kanker van den tegenwoordigen toestand, dat er bij staatkundige verkiezingen naar godsdienstige belijdenis wordt gevraagd. Dezelfde wet, die eerbied voor de begrippen van andersdenkenden aanbeveelt, verlokt ons thans iederen andersdenkende als een staatkundigen vijand te beschouwen. Dat zal ophouden, zoodra de zaak der volksopvoeding niet langer de twistappel der politieke partijen is.

Laat den Staat blijven op zijn eigen terrein en niet over de beurs der belastingplichtigen beschikken, om aan de jeugd eene opvoeding aan te bieden, welke in menig geval tegen

Sluiten