Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

testansch bewustzijn wakker hielden, zou, in naam van den eisch der neutraliteit, de Protestantsche opvatting onzer geschiedenis langzamerhand allerwege doodgezwegen worden. Buiten twijfel, de neutrale onderwijzer kan spreken van heldhaftig doorgestane belegeringen, van bloedige gevechten en wreede slachtingen, maar het is hem met vergund de tachtigjarige worsteling onzer vaderen in het ware licht te plaatsen. Wie niet vrij over godsdienst durft spreken, moest niet met onderwijs in geschiedenis worden belast. Tot dusver is godsdienst de groote drijfkracht der volken geweest, de statenformeerder bij uitnemendheid. Aan hun godsdienst ontleenden onze vaderen de kracht, die hen, tot een gemeenschappelijk streven vereenigd, aan het tirannieke Spanje het hoofd deed bieden en zich een onafhankelijk volksbestaan verwerven.

Ik wil niet verbergen, dat de voorstanders van neutraliteit het meest hebben bijgedragen om mij van neutraliteit afkeerig te maken. Toen het besluit tot schorsing van poppink was gevallen, heb ik uitnemende mannen, Protestanten, hun oordeel over deze aangelegenheid hooren uitspreken. Allen betreurden de handelwijze des Ministers, maar men vond haar toch in menig opzicht te rechtvaardigen. De een zeide: ¬ĽDoor van misbruiken te spreken, tegen welke ltjther was opgekomen, was poppink uit het oogpunt van het strikte recht inderdaad strafschuldig geworden; hij had van gebruiken moeten spreken en behooren in het midden te laten, of zij al dan niet af te keuren waren." Een ander: ¬ęSchorsing is hier een al te gestrenge straf, maar eene berisping had poppink wel verdiend, want welk een gebrek aan paedagogischen tact om tot kinderen van hoog-

Sluiten