Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besteed. Zij heeft met de overige kerkgenootschappen en met tal van vermogende, weldadige burgers gewedijverd in het stichten van rijk begiftigde scholen. Zij heeft dat eeuwen lang gedaan. En wat was de uitkomst ? Onder de instemming der beste burgers kon Lord john russell in het parlement uitroepen, dat de belangen van het volksonderwijs schandelijk werden verwaarloosd en de tusschenkomst van den Staat onontbeerlijk was. De Staat kwam tusschen beiden. Door den Staat werden de Engelsche univei siteiten hervormd. Door den Staat werd tevens het Engelsch volksonderwijs hervormd. Sedert 1870 is de schoolbevolking van Engeland met 150 pet. aangegroeid.

Met dat voorbeeld voor oogen zij onze leus: alle machten op haar eigen terrein. Laten de ouders, door de keuze van den onderwijzer, beslissen in welken geest hunne kinderen door de openbare lagere school zullen worden opgevoed. Voor godsdienstige opvoeding is een godsdienstig onderwijs noodig. Maar de Staat kan geen groot-inquisiteur zijn, kan niet bepalen, wie wel, wie niet godsdienstig is. De Staat daarentegen is beter dan de ouders geschikt om te beslissen, wie de voor een onderwijzer vereischte kundigheden bezit. De Staat ga dus voort met diplomas uit te reiken. En op de schouders van den Staat blijve de verantwoordelijkheid rusten voor het bestaan van het noodige aantal scholen.

Volgens deze beginselen, geloof ik, kan de schoolstrijd, .die op de keper beschouwd een godsdienststrijd is, het best beslist worden. Wanneer de groote twistappel, welke thans ons volk zoo jammerlijk verdeelt, zal zijn uit den weg geruimd, zullen alle welgezinden van welke kleur of richting ook samenspannen om het volksonderwijs zoo goed mogelijk te

Sluiten