Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zult gij haar zeggen dat ze eiken dag een goeden beefsteak moet eten, matige beweging in de frissche lucht, een flinke zonnige kamer moet hebben ? Bittere ironie! Als zij die zaken had kunnen hebben, zou zij ze al gehad hebben zonder uwen raad af te wachten.

Als ge er wat goedhartig, oprecht en toeschietelijk uitziet, dan zullen deze arme menschen u nog andere dingen vertellen. Zij zullen u vertellen dat de vrouw die op de kamer daarnaast ligt te hoesten zoodat het hart u breekt, is een arme strijkster; dat beneden al de kinderen de, koorts hebben; dat de waschvrouw nog lager de lente niet meer zal halen, en dat' het naast de deur nog veel erger is.

Wat zult gij tot al deze zieke menschen zeggen? Goed voedsel, verandering van lucht, minder afmattende arbeid! Dat zoudt gij willen -zeggen, maar gij durft het niet zeggen, en neemt 5 afscheid met een gebroken hart en een vloek op de lippen.

Den volgenden dag, als gij nog denkt aan de bewoners ■van dat krot, zal uw kollega u vertellen dat hij per rijtuig is ontboden bij de eigenares van een rijk paleis, een dame uitgeput door slapelooze nachten, die haar leven wijdde aan bals, toilet, visites en twist met een dronken echtgenoot. Uw kollega schreef voor een minder abnormale levenswijze, minder opwekkend voedsel, wandelingen in de frissche lucht, kalmte van geest en een weinig kamergymnastiek om de plaats te vervangen van produktieven arbeid.

De eene vrouw sterft omdat zij haar geheele leven voedsel, slaap en rust moest ontberen, de andere kwijnt weg omdat zij nooit' den arbeid.Heeft gekend!

Als gij een van die flauwe naturen zijt, die bij de meest tergende zaken zichzelven troosten door een schouderop■ halen en een lichte zucht, dan zullen deze kontrasten, geholpen door uw eigen wreede natuur, u drijven binnen de rijen der gefortuneerden, opdat gij nooit zult worden gevonden onder die ellendigen. Maar als gij een mensch zijt, als elke aandoening in u zich oplost in wil, als het dierlijke in u niet

Sluiten