Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gekoesterd toen hij zich voor het eerst aan de wetenschap wijdde ?

Maar als gij werkelijk droomt van het heil der menschheid, als dat werkelijk het ideaal is dat uw studiën bezielt, dan zal zich, al hebt ge nog zoo weinig inzicht, een vreeselijke tegenstelling aan u opdringen, dan zult gij al heel spoedig bemerken dat bij de tegenwoordige maatschappelijke orde, de wetenschap slechts een weeldeartikel is dat dient om het leven te veraangenamen van enkele personen, maar dat ongenaakbaar is voor bijna geheel het menschelijk geslacht.

Inderdaad, reeds meer dan een eeuw geleden vestigde de wetenschap een gezonde leer van het wereldstelsel, maar hoe weinig menschen zïjn daarmede nog bekend, hoe weinigen zijn nog maar bezield met een geest van werkelijk wetenschappelijk onderzoek? Nauwelijks een paar duizendtallen die zich verliezen te midden van honderden millioenen, behebt met veroordeelen en barbaarsch bijgeloof, speelpoppen van godsdienstige bedriegers 1

Zie maar eens wat de wetenschap heeft gedaan voor de physische en moreele gezondheidsleer. Zij vertelt ons wat wij moeten doen om ons lichaam en onze opeengehoopte bevolking gezond te houden, zij wijst den weg naar verstandelijk en zedelijk geluk. Maar ligt het onmetelijke werk, in deze twee regels opgesloten, niet als het ware versteend in onze boeken? En waarom ? Omdat de wetenschap heden ten dage het voorrecht is van een handjevol. Omdat de sociale ongelijkheid, die de maatschappij verdeelt in twee klassen nl. kapitalisten en loonarbeiders , alle levensregelen voor een gezond bestaan maken tot bittere ironie voor negen tienden van het menschelijk geslacht.

Ik zou meer voorbeelden kunnen aanhalen maar zal het hierbij laten. Ga Faust's geschiedenis maar eens na, waar de vuile vensters nauwelijks licht laten vallen op de boeken, en bij elke schrede in elke richting zult gij voor u zeiven nieuwe bewijzen vinden.

De zaak is nu niet, nog méér wetenschappelijke waarheden

Sluiten