Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden van uwen mannelijken leeftijd. Gij wenscht uitgebreide, humanitaire inrichtingen voor allen, in en buiten de school; en ziende dat dit onmogelijk is in den tegenwoordigen staat van zaken, zult gij den grondslag zeiven aanvallen der tegenwoordige maatschappij. Dan, ontslagen door den Minister of het schooltoezicht, zult gij de school verlaten en komen tot ons — tot ons om aan oudere maar minder ontwikkelde menschen dan gij te leeren, hoe bekoorlijk de kennis is, en hoe de maatschappij behoorde te zijn en zal zijn. Gij zult met de socialisten komen arbeiden aan de algeheele omkeering van den tegenwoordigen toestand. Gij zult arbeiden aan de zegepraal van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit.

Gij zijt dan socialist, ge zijt dan revolutionair.

En eindelijk gij, jeugdige kunstenaars, beeldhouwers, schilers, dichters, musici, hebt gij niet bemerkt dat hét heilige vuur dat eenigen uwer voorgangers bezielde is uitgebluscht in u en de uwen, dat kunst nu gemeenplaats is, dat de middelmatigheid regeert?

En hoe zou het anders kunnen ? De vreugde de oude wereld te hebben teruggevonden, weer te kunnen putten uit de bron nen der natuur, die het aanzijn gaf aan de meesterstukken der Renaissance bestaat niet voor de hedendaagsche kunst; de revolutionaire idee heeft haar tot nog toe niet bezield, en geen idee hebbende, meent zij er een gevonden te hebben in het realisme. Zoo spant zij zich heden ten dage in om den dauwdroppel op het blad van een plant in kleuren weer te geven, om het achterste van een koe na te bootsen, en om heel nauwkeurig in dicht en ondicht te beschrijven een stinkende moddersloot of het boudoir van een verkwistende vrouw!

Maar als dit zoo is, wat dan te doen? zoo vraagt gij. Als uw heilig vuur niet meer is dan een walmende pit, ga dan voort te doen zooals gij gedaan hebt en uw kunst zal heel spoedig afdalen tot het vak van décorateur der pronkkamer van een of anderen kruidenier, van schrij vers van tekstboekjes voor kluchtspelen of van feuilletons voor M. de Girardin. De meesten uwer gaan al'hals over kop dien weg op naar beneden.

Sluiten