Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der maatschappij. Niettegenstaande de gevolgen eener bourgeois-opvoeding, de meening van belanghebbende partijen, en de sofismen der samenleving moet elk denkend wezen logisch komen tot deze slotsom als hij zijn redeneering maar grondt op hetgeen er om hem heen voorvalt.

Heeft men als eerlijk man gekozen, dan doet zich de vraag voor: «Wat te doen?»

Het antwoord is gemakkelijk.

Verlaat de positie waarin ge geplaatst zijt, waar men gewoon is van het volk te spreken als van beesten, kom tot dat volk, en het zal, u zelf antwoord geven.

Gij zult'zien,dat overal, in Frankrijk, Duitschlan'd, in Italië in de Vereenigde Staten, overal waar een bevoorrechte en een verdrukte klasse bestaat, aan een reuzenwerk wordt gearbeid, waarvan het doel is voor eeuwig het feodalisme te breken van het kapitaal, en de maatschappij te grondvesten op recht en billijkheid. Het is niet genoeg dat de tegenwoordige arbeidende klasse hare hartverscheurende klaagzangen doet hooren zooals de slaven der 18e eeuw en de russische boer ze nog aanheft, zij werkt voor hare bevrijding, zij werkt met wil en bewustzijn.

Haar geest is voortdurend bezig met het raadsel wat er gedaan moet worden opdat het leven, in plaats van een vloek voor drie vierden van het menschelijk geslacht, een genot worde voor allen. Zij neemt de moeielijkste sociologische vraagstukken ter hand en tracht ze op te lossen met haar verstand, hare opmerkingsgave en hare ruwe proefnemingen. Om met' anderen — ellendig als zijzelven — van gedachten te wisselen, trachten zij zich te vereenigen, te organiseeren; zij vormen zich tot genootschappen, met moeite staande gehouden door hunne geringe kontributie; zij trachten zich verstaanbaar te maken buiten de grenzen, en beter dan de meest welbespraakte filantropie bereiden zij den dag voor, waarop de •orlog tusschên de volkeren onmogelijk zal worden. Om te weten wat hunne broeders doen, om hen beter te kennen, om hunne ideëïi in zich optenemen en te verspreiden, onderhouden zij (met welk een krachtsinspanning, welk een ont-

Sluiten