Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het praeformatieprincipe kon tegenover de feiten geen stand houden en na de meer grove en simpele voorstelling der oude praeformisten werd ook Weismann's vernuftig en subtiel bedenksel weggevaagd; de conclusie luidt andermaal: de ontwikkeling verloopt epigenetisch.

Dat het Spemann's inductor, die korten tijd voor het oog van menigen onderzoeker als een het overige weefsel organiseerend centrum van bijzondere structuur en geheimzinnige werking leefde, evenzoo verging, hebben wij gezien. Het inductieverschijnsel lijkt te zijn teruggebracht tot een prikkel, uitgaand van scheikundig definieerbare stoffen, door de zich ontwikkelende kiem zelf geproduceerd, op welken prikkel het weefsel met specifieke differentieeringsverschijnselen reageert en nieuwe vormeigenschappen te voorschijn brengt.

Men mag dus inderdaad zeggen, dat iedere vorm van praeformatie, die tot dusver geformuleerd werd, door de evident geworden feiten is verdrongen en dat men degenen moet bijvallen, die betoogen, dat de ontwikkeling zonder twijfel epigenetisch verloopt.

Is hiermede het vraagstuk „Praeformatie of Epigenese" volledig uitgeput en heeft de praeformatie in ieder opzicht afgedaan? Het lijkt mij moeilijk hierop zonder meer ja te zeggen. Het komt er slechts op aan, welken inhoud men aan het begrip praeformatie geven wil. Noemt men alleen praeformatie een zoodanige structuur van de kiem, dat ieder stoffelijk onderdeel daarvan als het ware een onderdeel van het later volgroeide individu vertegenwoordigt, dan moet men inderdaad zeggen, dat een dergelijke praeformatie niet bestaat. De experimenten van Driesch hebben afdoende aangetoond, dat de prospectieve potentie der kiemonderdeelen belangrijk grooter is dan hun prospectieve beteekenis en dit feit is met dezen vorm van praeformatie niet vereenigbaar.

Men kan echter aan het praeformatiebegrip nog een anderen inhoud geven. Dat het epigenetisch karakter der ontwikkeling zóó absoluut zou zijn als Wolff in de XVIHe eeuw het formuleerde, aanvaardt thans wel niemand. Naar

Sluiten