Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mistasten, zonder lang en moeijelijk zoeken? Mijns inziens, omdat de profeten niet alleen organen, maar ook lichten waren der Godsopenbaring. Het licht, dat God zelf in hen ontstoken had, lieten ze schijnen. Waren zij dus blinde werktuigen, die geheel lijdelijk zich gebruiken lieten, zonder zelfstandigheid, zonder inzigt en keus? Neen, hunne geschriften, waarin hunne individualiteit volstrekt niet op den achtergrond staat of onderdrukt wordt, leeren ons iets anders. Maar de aangegeven zienswijze is zeer mechanisch. Ik stem toe, dat zij het is, indien wij ons tot de letter bepalen. Maar boven de letter is de geest, en boven den geest des menschen is de geest van God. Is het nu ongerijmd te stellen, dat die geest van God in hen werd uitgezonden en aan hunnen geest meêdeelde van het zijne, dat hij in hen kwam wonen en bleef wonen? Waren zij zei ven niet zoo gewis van zijn bezit, dat het oogenblik hunner profetische roeping, waarin zij de heerlijkheid Gods hadden gezien, hun steeds overgetelijk was ? In die roeping zagen zij eene goddelijke voorbeschikking en wat zij hun oplegde, hoe gevaarlijk en hoe onwelkom het was, dat moesten zij huns ondanks, dat moesten zij spreken en doen. Zoo aan God gewijd, hadden zij ook regt om elke goede gedachte, die in betrekking tot de godsdienst en tot de tijdsomstandigheden bij hen oprees, terug te brengen tot hunne afzondering, die immers niet zij hadden gewild, maar God had gewild. Mechanisch verbonden is dat wat slechts uiterlijk wordt zamengevoegd en aan elkander gepast, zoodat niets van het een kan overgaan in het andere. Maar dat de menschelijke natuur aan God is verwant, wordt door niemand betwijfeld. Dat er behalve deze vatbaarheid van 's menschen wezen, ook eene sterke begeerte, een rein en vurig verlangen bij de profeten aanwezig* was en zij dus min of

Sluiten