Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn; zoo zeggen wij b. v. nog, „het rooken is bij de Hollanders algemeen in' gebruik," zonder dat wij daarmede willen te kennen geven, dat ieder schootkindje in Nederland eene pijp in plaats van eenen rammelaar heeft. Nu moet gij niet meenen , dat dit eene wijze van beschouwen van de taal is, bepaaldelijk voor deze gelegenheid uitgedacht, ten einde de Heilige Schrift al schertsende te verklaren door de dichterlijke vrijheden, die men zich in een alledaagsch gesprek veroorlooft. Integendeel, het is juist de boven allen twijfel verhevene overheerschende invlped van zulke spreekmanieren, die wij in alle, behalve in de meest exacte wetenschappelijke geschriften aantreffen, welken Dr. M'Caul te hulp riep, ten einde meer dan eene der tegenwerpingen tegen het gezag van de boeken van Mozes te wederleggen, welke eenigen tijd geleden waren geopperd door den welbekenden en vernuftigen wiskundige, die den bisschopszetel

Sluiten