Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toefden, in hun voedsel waren beperkt geweest tot dieren, die in godsdienstigen zin rein waren; maar indien wij ons moeten voorstellen , dat nadat zij de ark hadden verlaten en weder voor zichzelven moesten zorgen , de gulzige panther en de verraderlijke hyena voor eiken maaltijd te rade gingen of hunne prooi wel tot de zeventallen paren der reine en niet tot de enkele paren der onreine dieren behoorde, zullen wij ons dan niet met ergernis en medelijden van eene meening afwenden die zulk eene monsterachtige onderstelling in zich sluit en stilzwijgend aanneemt?

Maar wij willen zelfs toegeven, dat ieder schepsel een wonderdadig leven leidde, zoodat het niet door honger noch geweld omkwam, voordat het zijne soort had voortgeplant. In dat geval zouden we dan toch moeten waarnemen, dat de soorten zich over de aarde langs rechte of gebogene, langs enkelvoudige of vertakte, langs breede of smalle lijnen zouden hebben

Sluiten