Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kort tijdsbestek zooveel voor het hoogste dier deed, in eenen veel langeren tijd niet nog iets meer voor lagere dieren hebben kunnen verrichten, en langs dezen weg het ontstaan der soorten door veranderingen hebben opgeleverd, waarvoor Darwin strijd voert? Zou niet de gevolgtrekking, dat de Natuur aldus had gehandeld, aanstonds voor de hand liggen, wanneer men zich maar niet eens voor al in het hoofd had gezet, dat zulk een oorsprong der soorten nog sterker met het boek Genesis in strijd is, dan de onderstelling dat de Zondvloed slechts een begrensd gedeelte van de aardoppervlakte zou bedekt hebben? Maar de theorie van Darwin is gelukkig niet afhankelijk van eenige onderstelling zoo ongeloofwaardig als die, welke ons grond zou geven, om b. v. onder de afstammelingen van Willem den Veroveraar personen te verwachten zoo verschillend van elkander als een Engelschman en een Chinees, een Neger en een Indiaan.

Sluiten