Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvermogend, zoo kleinmoedig 's Heeren volk is, wanneer bun geloof verzwakt is, zoo sterk zijn zij in de kracht Gods, wanneer het geloof vermeerderd en opgewekt wordt; dan staan zij op den grond van Christus verdiensten, die zij door het geloof omhelsd hebben, en roemen.in de hoop der heerlijkheid Gods;.dan kunnen zij bidden en strijden, dan kunnen zij het vleesch kruisigen en zich zei ven verloochenen om Christus wil; dan kunnen zij de wereld met hare aanlokselen versmaden en al haar vermogen schade en drek rekenen; dan kunnen zij, den booze krach tieren weêrstand bieden; dan zij goeds moeds in allen weg; dan zijn zij meer dan overwinnaars door Christus die hun kracht geeft. Was het niet betamelijk, nuttig en heilzaam voor allen die hunne voeten op den levensweg mogten zetten, hetzij dat zij zwakker of sterker in de genade zijn, dat zij biddend trachten een levendig en opgewekt geloof te oefenen, wijl zij door het geloof de wereld overwinnen kunnen. Ach! dat zij veel baden zoo als^de Heiligen van het Oude en Nieuwe Verbond om vermeerdering en versterking des geloofs. De ondervinding leert dat het geloof bij waarlijk veranderde en vernieuwde menschen dikwerf in eenen zeer kwijnenden staat is, zoodat zij helaas de dagelijksche oefening van hetzelve missen; velen zijn der wereld gelijkvormig, die door de listige omleidingen van hun bedorven deel van den Heere en zijne zalige gemeenschap verre afgevoerd zijn; die wat de oefening betreft, nu meer vreemd zijn van die geloovige omhelzing Van Christus, die

Sluiten