Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid des gemoeds, dierbaar geloof dat werkzaam

is in de liefde Gods!

O! ware het geloof zóó meer, bij alle vromen in beoefening werkzaam in de liefde Gods; ware de Heer zóó meer het voorwerp hunner teedere liefde; maar helaas! hoe zullen de meesten zich moeten schamen, wanneer zij indenken, hoe verre zij den Heer uit het oog kunnen verliezen; hoe het er veelal verre af is, dat zij zulk eene teedere liefde omtrent den Heere oefenen, wanneer zij niets zien van dat heerlijke, van dat beminnelijke dat in God is; wanneer zij meer met de aardsche dingen op hebben, en in eene 'dorheid en magerheid der ziel, op hunnen weg voortgaan. Ach opregten van harte, die toch in de wereld uw hoogste goed niet meer vinden kunt, die hebt leeren zien dat alles buiten God nietig en vergankelijk is! smeek veel om dien Geest des geloofs. dat Hij de banden die u aan het stof binden, verbreken mag, en dat gij, zoo als gij welligt te voren ondervond, met zalige bewustheid en blijdschap des gemoeds', bij vernieuwing moget ondervinden, dat uw geloof werkzaam is in de liefde Gods; en dat gij door de vruchten van hetzelve, in eenen verzekerden staat omtrent uw aandeel aan de genade moogt leven. Denk aan die waarheid van onzen dierbaren Catechismus, dat het onmogelijk is dat degene die Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zoude voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

Maar het geloof is niet alleen werkzaam in de liefde Gods, maar ook in de liefde des naasten.

Sluiten