Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven; die (om het beste er van te denken) ja, wel veranderd zijn, maar aan welken men in alles bespeuren kan, dat zij genoegzaam van niets meer vervreemd zijn dan van een beoefenend leven in Christus. Lezer, wie gij ook zijt! onderzoek u toch voor den Heere, hoe het in deze met u gesteld is; kent gij nog niets van deze dingen, hoe ongelukkig zijt gij dan, want die den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, de toorn Gods blijft op hem. Of hebt gij deze dingen wel beoefend, doch zijt gij van dat teedere leven afgeweken, ach! tracht dan wederom trage handen en slappe knieën op te rigten. en in Jezus nabijheid te geraken; Hij is nog diezelfde in liefde en mededoogen jegens zijne afgeweken kinderen, dien Hij zich betoonde toen Hij aan het kruishout stierf.

Voorzeker, alle godvruchtigen zullen zich in deze erkentenis vereenigen, dat, wat hun leven in Christus betreft, zij die teederheid, die naauwgezetheid, die vurige liefde en dien ijver missen, welke zij gevoelden en uitdrukten, toen zij Jezus in den aanvang omhelsd en aangenomen hadden. O! hoe^onmisbaar was hun Jezus in dien tijd! toen konden en wilden zij niets zonder Hem doen; hoe verlustigden zij zich toen in Hem; en nu — welk eene traagheid en liefdeloosheid wordt er onder de kinderen Gods bespeurd! de verstgevorderde zal hier stof tot treuren en klagen vinden. Ach ware er eene heilige schaamte onder hen zigtbaar, die door eenen zoo duren prijs gekocht zijn, en hunnen Heer, die zijn leven voor hun gaf niet méér liefhebben.

Sluiten