Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook dit leven in Christus, is een strijdend leven. Naauwelijks kannen zij, die zich in een levendig geloof aan Christus, in den aanvang hebben overgegeven (wanneer het hun toeschijnt als of alle vijanden verdwenen zijn) het gelooven, dat zij weder tot den strijd zullen geroepen worden; doch zij ondervinden het spoedig. De magtige en onverzoenlijke vijanden weten hunnen tijd van aanval, en de geloovjge, geenen vijand verwachtende, noch zich sterk genoeg tegen hem achtende, krijgt gevoelige wonden. Gelukkig zij die strijd voeren met de geestelijke wapenen, in Christus kracht; deze zijn meer dan overwinnaars. Maar hoe gebrekkig gaat het doorgaans toe in dezen strijd; hoe velen geven zich dikwerf zonder eenigen tegenstand over. O dat ieder die Jezus in waarheid voor zijn hart gekozen heeft tot zich zeiven mogt inkeeren, en zich vragen: hoe vele onbestreden zonden er nog in zijn hart wónen en woelen! Hoe dikwijls worden die zonden, waaraan men te voren heerschend verslaafd was, een vrije ingang in het hart vergund, of zelfs, als het ware, wel gelokt en ingeroepen; hoe weinig kennen godvruchtigen in beoefening: vijanden van alle zonden en zondige lusten te zijn; dezelven te haten en te vlieden. O dat schaamte eiken Christen bedekte, wegens zijne traagheid in den strijd tegen die zonden, welke Jezus zooveel leeds, ja, den dood gekost hebben.

Wegens die traagheid en het gevoel dat die zonden nog zooveel kracht uitoefenen, verdenkt menig zwakgeloovig gemoed deszelfs genade-

3

Sluiten