Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe stelt men zich ook tevens bloot voor allerlei aanvallen, zelfs op zijnen genadestaat. Ach welk een bedroevend leven is dit, wanneer men, naar het doel der vijanden, al verder verwijderd geraakt van den Heere, zoodat men de verborgen pligten of nog uit sleur en gewoonte verrigt, of dezelven genoegzaam nalaat.

Hoe zwaar valt dan alles wat ons treft, als wij den toegang tot God missen, en zijne nabijheid niet aan onze zielen gevoelen; en integendeel, hoe ligt is alles, en hoe gemakkelijk laat zelfs een zwaar kruis zich dragen, wanneer men in de nabijheid des Heeren is, en met Azaph kan zeggen: Bezwijkt mijn vleesch en mijn hart, zoo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. O godvruchtige vriend of vriendin, die dit leest! indien gij thans welligt dat leven in de nabijheid des Heeren mist, en uwe ziel, als in het dorre wonende, daaronder treurt, tracht dan trage handen en slappe knieën op te rigten en regte paden te maken voor uwe voeten. Ik weet wel, van u zeiven hebt gij geene kracht om de banden waaraan gij gebonden ligt te verbreken; zonder het licht en de kracht des H. Geestes vermoogt gij niets; maar die Geest is niet alleen verworven en beloofd, maar ook u geschonken. Hij toch wrochtte het geloof in uwe harten, en door zijne kracht leerdet gij zoeken de dingen die boven zijn. Smeek dan aan de voeten van uwen medelijdenden Hoogepriester om zijne kracht, ten einde gevallen zijnde door dezelve

Sluiten