Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te staan, en in duisternis zittende wederom in het licht gebragt te worden. Den Regtvaardigen toch gaat het licht op in de duisternis. Hoe dikwerf hebt gij gezongen:

Uw' onbezweken trouw zal nooit hun val gedoogen, Maar Uw' geregtigheid hen, naar Uw woord verhoogen.

Is het uw voorregt, kinderen van God! om door genade gezet te zijn op dat leven, waarvan wij maar iets gestameld hebben; o erken het aan den Heere 1 maar hoe smartelijk zal het u tevens vallen, de kracht van dat bederf hetwelk in u is, zelfs onder uwe teederste liefdeoefeningen voor den Heere te gevoelen. O! hoe listig weet het booze vleesch het volk des Heeren uit die aangename en zielverkwikkende overdenkingen en werkzaamheden te zetten, en over te voeren tot datgene, waarin, naar het vernieuwd deel, hun leven niet is, tot aardsche gedachten en zondige overleggingen; hoe dikwerf wordt dit smartelijk door hen ondervonden, zelfs dan, wanneer zij zich in het verborgen hebben afgezonderd voor den Heer. Onder hun bidden ontdekken zij dikwerf de kracht der vijandschap van hun vleesch zóó sterk, dat zij aan hunne vertrouwdste vrienden niet gaarne zouden openbaren, hetgene daar wel ondervonden en voor den Heere betreurd wordt. Maar niettegenstaande dit alles, en hoezeer het bevestigd wordt dat deze vijanden niet ophouden aan te vechten, zij zijn echtêr onuitsprekelijk gelukkig die het gedurig tot den Heere wenden; die onder hoe veel strijd ook, in de nabij-

Sluiten