Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook alles wat daartoe noodig is schenkt de Heer aan zijn zuchtend volk.

Het dierbaar, geloof in Christus, die schat welke zij ontvangen hebben, maakt zich kenbaar door het schenken van vele bemoedigingen en vertroostingen onder drukkend leed. De tegenspoeden der godvruchtigen zijn niet zelden de middelen waardoor het geloof, ja, wel zwaar en langdurig beproefd, maar echter zeer versterkt wordt. Langs dien' door eeuwige wijsheid gekozen /weg, nadert de Heere veeltijds op eene bijzondere wijze tot het gemoed van Zijn volk, en zij genieten dan wel, wat anderen, in zoodanige wegen niet verkeerende, missen.

Vele zwaar bezochte godvruchtigen waren op hunne krankbedden, zelfs onder hevige ligchaamssmarten, zoo vrolijk in hunnen God, dat het scheen als of de pijnen van hen waren weggevloden; terwijl anderen, onder zware lasten des levens gebogen, en naauwelijks voor zich en hunne kinderen eene bete broods vindende, echter zoo vergenoegd, zoo kalm en vertrouwend op den Heere waren, als of hen geene banden knelden, en zij voor al hunne uitwendige behoeften eenen rijken voorraad bezaten. O! konden wij hen allen eens hooren getuigen, wie zij aan hunnen God hadden in smarten en nood, hoe zouden- wij verbaasd staan. O! door dat lieve geloof! krachtig gemaakt door den H. Geest, kunnen zij die den Heere vreezen, zoo veel doorstaan en zoo bemoedig'd zijn in hunnen God.

Somtijds behaagt het den Heere, zijn volk,

Sluiten