Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over gebrek en bederf, dat waarlijk wel te beklagen en te beweenen is, en ook geschied door zoodanigen die het meer in het verborgen op een teeder leven voor den Heere gezet hebben,

Maar, zonder het gemoedsbestaan van anderen (somtijds waarlijk bekeerde menschen) te beoordeelen, hoe kan het klagen over algemeen bederf, opregt, en den Heere aangenaam zijn, indien men stug, liefdeloos en in verdeeldheid leeft, en zich van ware eenvoudige vromen onttrekt, en die scheuring onder Gods volk al grooter zoekt te maken. Als men zelfs behagen vindt in liefdelooze oordeelvellingen, over den genadestaat van anderen op eene meesterachtige of gezagvoerende wijze, .enkel uit hooggevoeligheid, om zich zei ven, kon het zijn, als iets groots voor te stellen, waardoor onkundige menschen, die te voren opregt en stil voor den Heere verkeerden, afgetrokken worden van den eenvoudigen weg dien zij bewandelden.

Lievelingen van God! daar de omgang met zoodanige menschen uw geloof zeer zoude verzwakken , kies u daarom, in deze dagen, (waarin eenen vreemde geest schijnt uitgegaan te zijn, die geene echte kenmerken draagt van ware godzaligheid, maar veel meer gelijkt naar den geest der verleiding, waartegen de Apostelen reeds gewaarschuwd hebben) slechts weinige beproefde vrienden of vriendinnen, die in teedere liefde en 'ootmoed voor den Heere wandelen, en trachten meer in het verborgen te beoefenen, als zij in het openbaar wel vertonnen, en die daardoor in hun verkeer met hunne medemen-

Sluiten