Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook maandelljksche bidstonden, waren de wapenen in dien geestelijken strijd. .

De Heere liet zich niet onbetuigd. Trots de tegenwerking van het liberalistische Gemeentebestuur, dat nu poogde door het geven van „Bijbelsch" onderwijs op de Openbare School de kinderen daar te houden, trots de Onverschilligheid van v«le lauwe Christenen, hield God Zijn werk in ■tand; bracht het tot grooteren wasdom.

Van den arbeid van meester Van Dehn en zijn verhouding tot Bestuur en leerlingen is weinig te vermelden. Slechts korten; tijd stond hij aan het hoofd der school. Den 8sten September 1866, dus na nog geen twee jaar hier werkzaam te zijn geweest, vertrok hij naar Hommerts, waar hij een benoeming als hoofd der Chr. School had aangenomen. Vooraf was hij het schoolbestuur te Garijp behulpzaam bij het zoeken naar een plaatsvervanger. Dat ging toen minder gemakkelijk dan thans, nu zich soms een paar honderd gegadigden voor zulk een betrekking aanmelden.

De Broeders Hendrik Walda en Jan Binnes Wymenga. de laatste vrij zeker wel gekleed in kuitbroek met zilveren gespen, staken, vergezeld van meester Van Dehn, over de Zuiderzee naar Enkhuizen.

Daar werd een bezoek gebracht aan den heer P. Lub, het eerste hoofd van de in 1862 aldaar opgerichte Vrije Christelijke School. Deze had reeds in den strijd voor het Chr. onderwijs in zijn woonplaats de vuurproef doorstaan.

Oorspronkelijk werkzaam bij het openbaar onderwijs, eerst op Vlieland, later in Krommenie en zeer modern in zijn levensopvattingen, kwam hij te Krommenie tot stilstand en ommekeer op zijn levensweg. Dat kwam straks ook in zijn openbaar optreden naar voren; ook in zijn onderwijs op school. Toch viel men hem hier niet lastig, bemind als hij er was èn door zijn omgang èn door zijn onderwijs. Straks verhuisde hij naar Enkhuizen, waar hij het waagde op de Openbare School van Knuiven zijn Christelijke gevoelens naar voren te brengen. Zijn klas werd een Kas met den Bijbel Dat bleef niet lang verborgen en gaf spoedig aanleiding tot een bezoek van den modernen predikant en den kantonrechter. Zij beluisterden zijn voorgebed en wisten toen genoeg naar hun zin. Na drie dagen werd hij bij den kantonrechter ontboden, die hem stelde voor de keuze: van Christus zwijgen in de school, öf de school uit, öf procesverbaal. ,

Tot verbazing van den kantonrechter hoorde deze: „Doet u met dat proces-verbaal maar geen moeite, mijnheer; over drie maanden vertrek ik en word hoofd van een Chr. School, die hier in Januari zal worden geopend". Verbazing bij den kantonrechter, die niet wist, dat aan den heer Lub, reeds vóór hij zijn examen als hoofdonderwijzer had afgelegd, deze betrekking bij slagen werd aangeboden door de ook daar opgerichte hulpvereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs. Aan den avond voor sljn vertrek naar Haarlem, waar hij zijn examen moest afleggen, werd met het oog daarop door de vrienden in Enkhuizen nog een bidstond gehouden En de Heere wrocht mede; Lub slaagde en werd in Februari 62 hoofd van de eerste Chr. School in Enkhuizen, die met 36 leerlingen geopend werd. , ,

Wij weidden hier wellicht even te veel uit over wat elders plaats vond. Toch meenden we dat hier te mogen doen: eerstens om nog eens duidelijk te laten zien, welk een zwaren strijd ons Christenvolk voor nog geen honderd jaar had te strijden voor de vrijheid om naar den eisch des Heeren hun kroost te onderwijzen in Zijn inzettingen en rechten; en bovendien omdat ten opzichte van Meester Lub, die ook voor de school

Sluiten