Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerden van het Gezelschap onder de zinspreuk: Gods woord * de waarheid gevoerd wordt, mijne meening zoo iuld en openbaar, zoo klaar en uitgewikkeld mogelijk, te zeggen.

Op mij (een Israëliet van aftomst en geboorte) acht ik deze verplichting nog zoo veel stelliger te rusten , daar van den beginne, nadat door de genade des Gods mijner vaderen mijne oogen voor het licht der waarheid, die in Christus JBSUS is, geopend werden, mijne stem zich met heeft kunnen inhouden, om naar onderscheidene aanleidingen , en diensvolgens in onderscheidene vormen van die waarheid te getuigen; - van die waarheid , zoo als' VI m duidelijk en dierbaar werd uit de woorden van Oud en Nieuw Testament, _ zoo als zij naar dat Woord ten allen tijde, en niet het minst in den onzen, openbaren of bedekten tegenstand vindt bij den Geest der eeuw met andere woorden bij die heerschende richting van den mensen die öf geen Christendom wil in het geheel, öf een Christendom naar zijne eigene begrippen, oogmerken , overleggingen, gewfaigd of vervormd.

Sedert de eerste dier stemmen , uitgegaan in den eenvoud van een jeugdig diep getroffen gemoed, dat is zonder andere bedoeling dan om eene krachtig aangrijpende overtuiging uit te storten en mede te deelen , zijn over onze hoofden twintig jaren vervuld. Men weet hoe die uitstorting (de Bezwaren tegen den Geest der eeuw) m der tijd bij het algemeen ontvangen werd. Het berouwt mij niet, en ik hoop vertrouwend dat het mij

1 De Schrijvers van het Groningsche Tijdschrift in hunne jongste Toespraak aan de Zeden der Nederlandsche Hervormde Kerk, geven wch zelve hij voorkeur onder deze benaming te kennen.

Sluiten